الهامه نصیری

مربی گروه پرستاری

اطلاعات تماس پست الکترونیک: e.nasiri@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی مربی
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل